Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ИТХ

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ИТХ

Чойжинжав Цамбасүрэн

УТАС: 99477871
И-МЭЙЛ: ch.tsambasuren1968@gmail.
БОЛОВСРОЛ:
БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ:
ТУРШЛАГА:
1987 - Öýðãèéí àíãè
1989 - ÕÀÀ-ä ìàë÷èí
2004 - Áàãèéí èðãýäèéí õóðëûí äàðãà
2012 - ÈÕÒ, áàãèéí çàñàã äàðãà
ГАВЪЯА ШАГНАЛ:
2000 - ÌÇÕ-íû òýðã¿¿íèé çàëóó àëòàí ìåäàëü
ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ: