Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын ИТХ
Эрдэнэцогт
Батмөнх
ИТХ-ын Тэргүүлэгч

Боловсрол

 • Техник дээд

Туршлага

 • 2000 - 2008 ÇÄÒÃ áàãèéí çàñàã äàðãà
 • 2000 - 2008 ÈÒÕ
 • 2012 - 2014 Ñóìûí çàñàã äàðãûí îðëîã÷

Гавъя Шагналууд

 • 2004 MÇÕ-íû òýðã¿¿íèé çàëóó
 • 2011 Õîâä àéìãèéí 90 æèë
 • 2011 Ñóìûí õ¿íäýò òýìäýã
 • ӨНӨӨДӨР:
 • 24
 • НИЙТ:
 • 5 228
Сумдууд